Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój szansą dla polskich mikro, małych i średnich firm

Głównym celem nowego programu operacyjnego, którego środki dostępne będą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, ma być przede wszystkim poprawa funkcjonowania polityk sektorowych, innowacji, szkolnictwa oraz szeroko pojęte wsparcie dla osób młodych. Chodzi tu głównie o przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób w wieku od 15 do 29 lat oraz wzrost skuteczności szkolnictwa.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest także dużą szansą, z jakiej będą mogli skorzystać polscy przedsiębiorcy. Najmniejszą ich część na polskim rynku stanowią osoby młode, a przyczyną może być głównie brak kapitału na otworzenie firmy i prowadzenie jej w początkowym okresie. Nie mają oni także odpowiedniej wiedzy. W ramach wsparcia dostępne będą środki w formie instrumentów zwrotnych. Przedsiębiorcy będą mogli natomiast korzystać głównie z Priorytetu 8.9: Przystosowanie pracowników, przedsiębiorców i przedsiębiorców do zmian, który to dotyczy zagadnień zarządzania rozwojem przedsiębiorstw oraz działań w zakresie współpracy z administracją publiczną i innymi partnerami gospodarczymi. Ponadto, wspierany ma być udział mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy zamówieniach publicznych.

W zakresie administracji publicznej również będą podjęte pewne działania wspierające MSP, między innymi podczas procesu ustanawiania prawa, poprawy warunków prowadzenia działalności, poprzez usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług publicznych, czy też uproszczenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza dla przedsiębiorstw. Dostępne środki będą ponadto przeznaczone na promowanie współpracy ponadnarodowej.

17.12.2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła PO Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego dostępnych będzie 4,4 mld EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln EUR z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności