Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług

e-administracjaNabór wniosków: 27 lutego – 4 maja 2015 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa?

Celem wsparcia jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Działanie obejmuje wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną. Powstałe w wyniku dofinansowania usługi powinny zostać udostępnione na poziomie centralnym.

Premiowane są projekty wpisujące się w kluczowe obszary wskazane w POPC:

 • rynek pracy,
 • ubezpieczenia i świadczenia społeczne,
 • ochrona zdrowia,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • wymiar sprawiedliwości i sądownictwo,
 • prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych,
 • nauka i szkolnictwo wyższe,
 • podatki i cła,
 • sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie,
 • zamówienia publiczne,
 • bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe.

Dofinansowanie można otrzymać na 2 typy projektów:

 • tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
 • tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Koszty kwalifikowane to m. in.:

 • zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania,
 • usługi informatyczne,
 • usługi zewnętrzne obejmujące przygotowanie projektu,
 • usługi doradcze ułatwiające realizację projektu,
 • zakup nieruchomości i roboty budowlane,
 • wynagrodzenia osób realizujących projekt,
 • szkolenia,
 • promocja projektu.

Kto może ubiegać się o dotację?

O wsparcie mogą ubiegać się następujący beneficjenci:

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Na projekt realizowany w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych można pozyskać maksymalnie 46 mln Euro. W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej poziom dofinansowania wynosi 100%.

Zapraszamy do współpracy.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , , ,
Napisano w Dotacje