Projekty B+R przedsiębiorstw – Poddziałanie 1.1.1

Dotacje z NCBiRNabór wniosków: 04.05.2015-31.12.2015

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. W konkursie realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Badania przemysłowe oznaczają badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym oraz budowę linii pilotażowych.

Badania rozwojowe oznaczają zdobywanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, usług czy procesów.

Dofinansowanie otrzyma projekt, który

 • przewiduje powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej (przynajmniej w skali polskiego rynku),
 • wpisuje się w Krajową Inteligetną Specjalizację,
 • jest konkurencyjny i odpowiada potrzebom rynku,
 • jest opłacalny (osiągnięte przychody pozwolą na wygenerowanie zysku pokrywającego koszty projektu, produkcji oraz działalności marketingowej),
 • prowadzi do wdrożenia rezultatów projektu na terytorium Polski.

Z dotacji sfinansowane mogą zostać m. in. następujące wydatki:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
 • podwykonawstwo, czyli zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu (nie może przekroczyć 50 % wartości wszystkich kosztów kwalifikowalnych),
 • koszty aparatury naukowo-badawczej  i  wartości  niematerialnych i prawnych (patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej  wiedzy  technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych, itp.),
 • dzierżawa gruntów i amortyzacja budynków,
 • koszty materiałów, sprzętu laboratoryjnego, wynajmu powierzchni laboratoryjnej,
 • bieżące koszty prowadzenia i zarządzania projektem.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

W konkursie w ramach oddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” o dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest  komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Ile można pozyskać pieniędzy?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe.

Poziom dofinansowania

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:
– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:
– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:
– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

Jeśli wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione (prezentacja na min. 3 konferencjach, opublikowanie w min. 2 czasopismach naukowych lub technicznych, rozpowszechnienie w całości za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania), to wówczas poziom wsparcia może zostać zwiększony o 10 punktów procentowych za badania przemysłowe i 15 punktów procentowych za prace rozwojowe.

Współpraca z nami

Jeśli interesuje Państwa pomoc przy uzyskaniu dotacji z NCBiR, zapraszamy do współpracy. Analizujemy pomysł pod kątem szans na uzyskanie wsparcia, pomagamy zaplanować przedsięwzięcie, przygotowujemy wniosek oraz wszystkie niezbędne załączniki, prowadzimy korespondencję z NCBiR oraz pomagamy Państwu przygotować się do spotkania z członkami panelu ekspertów NCBiR.


Zobacz także: Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej”

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , , , ,
Napisano w Dotacje