Pomorskie inteligentne specjalizacje

Województwo pomorskie wyróżnia się na tle innych regionów przyjętym szczególnym – oddolnym (partnerskim) procesem definiowania inteligentnych specjalizacji. W otwartym konkursie władze regionalne wybrały spośród zgłoszonych propozycji te specjalizacje, o największym potencjale rozwojowym. Konkursowy tryb wyboru specjalizacji zaangażował do współpracy wszystkich partnerów z województwa pomorskiego, kluczowych w aspekcie budowania współpracy pomiędzy nauką a biznesem, i uruchomił dynamiczny proces przedsiębiorczego odkrywania. Do współpracy zaangażowały się podmioty reprezentujące biznes, naukę, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe. Wybrane zostały Specjalizacje Gospodarcze które mają największy potencjał innowacyjny przy uwzględnieniu kompetencji i zasobów regionu pomorskiego. Celem wyboru inteligentnych specjalizacji jest osiągnięcie doskonałości i konkurencyjności w skali globalnej, wspieranie rozwoju nowych technologii, usług i produktów, a co za tym idzie – poprawa sytuacji gospodarczej i podniesienie jakości życia społeczeństwa.

Proces wyboru Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji w województwie pomorskim ma charakter powtarzalny, tj. będzie uruchamiany przez Zarząd Województwa Pomorskiego, co do zasady, co dwa lata, począwszy od roku 2013.

Oto pomorskie inteligentne specjalizacje

 1. ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne.

Celem specjalizacji jest przyspieszenie tempa wzrostu i wzmocnienie przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej w województwie pomorskim poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i kreowanie w oparciu o nie innowacyjnych produktów, usług i technologii w obszarze eksploracji i eksploatacji zasobów morza w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zakres Specjalizacji:

 1. Uniwersalne konstrukcje do eksploatacji zasobów morza.
 2. Pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim i przybrzeżnym.
 3. Urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza.
 4. Nowatorskie sposoby i technologie wykorzystania unikatowych naturalnych związków produkowanych przez organizmy morskie.
 5. Technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa i efektywności usług transportowo-logistycznych w portach i na ich zapleczu i przedpolu.
 1. ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.

Cele specjalizacji jest zbudowanie i wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora ICT województwie pomorskim.

Zakres Specjalizacji:

 1. Multimodalne interfejsy człowiek-maszyna.
 2. Systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy.
 3. Przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych.
 4. Inżynieria kosmiczna i satelitarna.
 1. ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz budownictwie.

Celem Specjalizacji jest budowanie i wzmocnienie konkurencyjności podmiotów gospodarczych koncentrujących się na kreowaniu nowych produktów i usług bazujących na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, z uwzględnieniem wzrostu efektywności dystrybucji, wytwarzania, przetwarzania i zużycia energii, wydobycia surowców i przetwórstwa paliw oraz zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne.

Zakres Specjalizacji:

 1. Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle.
 2. Odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka.
 3. Technologie „smart grid” w dystrybucji energii.
 4. Magazynowanie energii.
 5. Środki transportu o napędzie alternatywnym.
 6. Poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych.
 1. ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Celem Specjalizacji jest stworzenie w województwie pomorskim centrum kompetencji w obszarze zdrowia o znaczeniu międzynarodowym wzmacniającego konkurencyjność i atrakcyjność firm poprzez inwestycje w badania i rozwój, budowanie kompetencji, rozwój innowacyjnych produktów i technologii.

Zakres Specjalizacji:

 1. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.
 2. Diagnostyka chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.
 3. Terapie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.
 4. Opieka i wsparcie aktywności.
facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności