Stypendia z Funduszu Promocji Twórczości

Stypendia Ministerstwa KulturyNabór wniosków do 30 stycznia 2015 r.

Stypendium jest przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Twórczości. Wynosi 3 000 zł brutto miesięcznie i jest przyznawane na okres roku, pół roku lub kwartału., począwszy od 31 października 2015 r.

Kto może starać się o stypendium

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, twórczością ludową i twórczością związaną z opieką nad zabytkami. O stypendium można starać się w następujących dziedzinach:

 • LITERATURA, np. przygotowanie tomu poezji, opracowanie biografii pisarza;
 • SZTUKI WIZUALNE, np.
  • przygotowanie cyklu obrazów, rzeźb, fotografii,
  • wzornictwo przedmiotów użytkowych, nowe rozwiązania w projektowaniu itp.,
  • projekty z wy korzystaniem technik filmowych, fotograficznych, komputerowych, itd.,
  • klasyczny performance, projekty wykorzystujące elementy tańca, teatru, muzyki, itd.,
  • instalacje (w tym dźwiękowe) i inne projekty mieszane, także z elementami badawczymi i innych dziedzin,
  • publikacje poświęcone zjawiskom bądź osobom związanym z ww. dziedzinami;
 • MUZYKA, np. skomponowanie i aranżacja utworów instrumentalnych, napisanie książki o tematyce ściśle związanej z muzyką;
 • TANIEC, np. opracowanie choreografii danego spektaklu, napisanie publikacji na temat tańca;
 • TEATR, np. napisanie sztuki teatralnej, opracowanie publikacji z teorii teatru;
 • FILM, np. opracowanie scenariusza (autorskiego lub adaptacji filmowej) lub/i storyboardu, przygotowanie publikacji z zakresu teorii filmu;
 • OPIEKA NAD ZABYTKAMI, np. przeprowadzenie prac konserwatorskich, opracowanie publikacji z zakresu opieki nad zabytkami, w tym prace monograficzne dotyczące obiektów lub osób zajmujących ważną pozycję w tej dziedzinie;
 • TWÓRCZOŚĆ LUDOWA, np. koncepcja i wykonanie oryginalnych prac w zakresie rękodzieła i sztuki wyobrażeniowej, ludowych instrumentów muzycznych, widowisk teatralnych, obrzędowych, utworów muzycznych, poetyckich lub prozatorskich, zarówno form nowatorskich jak i nawiązujących ściśle do tradycji;

Kto jest wykluczony z ubiegania się o stypendium

O stypendium nie może starać się osoba, która:

 • jest uczniem albo studentem w kraju lub za granicą,
 • realizuje lub w ciągu ostatnich 2 lat realizowała inne przedsięwzięcie, na które otrzymała stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego,
 • została wezwana do zwrotu stypendium z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej.

Przedmiotem stypendium nie mogą być działania organizacyjno-produkcyjne (np.: wydanie książki, nagranie i wyprodukowanie płyty, produkcja i postprodukcja filmu, spektaklu itp.). Przedstawiane projekty muszą być dziełem autorskim wnioskodawcy. Ze środków Funduszu Promocji Twórczości nie są udzielane stypendia wykonawcom (np. instrumentalistom, wokalistom, dyrygentom, reżyserom na przygotowanie repertuaru składającego się z dzieł innych autorów).

Kontakt

Zapraszamy do współpracy przy ubieganiu się o stypendium. W ramach bezpłatnej konsultacji ocenimy twoje szanse na uzyskanie wsparcia. Pomagamy przygotować i złożyć niezbędną dokumentację. Doradzamy przy zaplanowaniu przedsięwzięcia, aby zmaksymalizować szanse na otrzymanie stypendium.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , ,
Napisano w Dotacje