Świętokrzyskie inteligentne specjalizacje

Świętokrzyskie regionalne inteligentne specjalizacje to:

1. PRZEMYSŁ ODLEWNICZO-METALOWY,BUDOWNICTWO

a) Produkcja metali;
b) Odlewnictwo;
c) Produkcja wyrobów gotowych z metali.

2. NOWOCZESNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE

a) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt w tym:

 • Innowacyjne technologie: w uprawie, nawożeniu gleby i roślin, ochronie roślin i zwierząt.
 • Nowoczesna hodowla roślin i zwierząt: wykorzystująca nauki molekularne i biotechnologie, uwzględniająca zrównoważony rozwój rolnictwa, bioróżnorodność i odporność na zmiany klimatyczne i środowiskowe; automatyzacja upraw roślin, chowu i hodowli zwierząt; stosowanie metod w uprawie, chowie i hodowli zwiększających produktywność i jednocześnie zmniejszające uciążliwość dla środowiska oraz metod o podwyższonych wartościach użytkowych.
 • Nowoczesne metody rozmnażania roślin i wytwarzania wysokiej jakości materiału siewnego.
 • Optymalizacyjne procesy zarządzania różnymi typami gospodarstw rolnych zapewniające efektywność hodowlaną w produkcji roślin i zwierząt.

b) Produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze w tym:

 • Innowacyjne technologie: nanotechnologia, biotechnologie i inżynieria genetyczna, technologie tradycyjne i środowiskowe, rozwój technologii przetwarzania, przechowywania i dystrybucji żywności z uwzględnieniem metod niekonwencjonalnych.
 • Nowoczesne surowce i produkty: żywność funkcjonalna, projektowana, wygodna, minimalnie przetworzona, ekologiczna, nowe lub mało znane gatunki roślin uprawnych.
 • Nowoczesne opakowania: opakowania inteligentne, biodegradowalne, barierowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze, inne opakowania.
 • Żywienie i zdrowie człowieka: nutrigenomika, dieta niealergizująca, personalizowana, zbilansowana.
 • Ekologiczna produkcja, przetwórstwo i konserwacja surowców roślinnych i zwierzęcych; produkcja żywności w warunkach niedoboru wody i pogarszania się jej jakości, wielokrotne wykorzystanie wód, niekonwencjonalne gromadzenie zasobów wód, wykorzystanie naturalnych metod w ochronie upraw.
 • Bezpieczeństwo żywności: systemy kontroli jakości i bezpieczeństwa surowców żywnościowych oraz żywności w poszczególnych ogniwach łańcucha żywnościowego; identyfikacja produktu; techniki badań prognostycznych żywności; rozwój bezpiecznych i chroniących środowisko naturalne metod technologii produkcji, przetwarzania i przechowywania żywności; produkcja i przetwórstwie żywności oraz pasz genetycznie modyfikowanych z jednoczesnym badaniem korzyści i zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka.
 • Optymalizacja metod utylizacji produktów ubocznych i odpadów przemysłowych, komunalnych i rolniczych oraz opracowanie metod pozwalających na ich wykorzystanie w zakresie energetyki, nawożenia itd.
 • Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucja i marketing: specjalizacja i automatyzacja gospodarstw, integracja pionowa i wzrost zasięgu kontraktacji, marketing i promocja, rozwój systemów zarządzania produkcją, jakością i dystrybucją, rozwój systemów planowania produkcji.

c) Maszyny i urządzenia rolnicze w tym:

 • Innowacyjne technologie: nowoczesne systemy monitoringu dla ciągów technologicznych na wszystkich etapach łańcuch żywieniowego.
 • Nowoczesne maszyny i urządzenia do zbierania, przechowywania produktów roślinnych i zwierzęcych, przetwórstwa- ograniczające straty w zużyciu energii i wody, zwiększające trwałość i bezpieczeństwo żywnościowe, nisko kosztowe, niskoemisyjne.

d) Dystrybucja płodów rolnych, żywych zwierząt, żywności i napojów w tym:

 • Nowoczesne metody zarządzania cyklem dostaw i magazynowania oraz usprawnienie łańcucha rozprowadzania płodów rolnych, żywych zwierząt, żywności i napojów w celu minimalizacji strat w ich jakości.
 • Trendy rozwoju obejmują: rozwój małych, ekologicznych gospodarstw, wysokie bezpieczeństwo żywności, technologie przyjazne środowisku/zrównoważony rozwój, rozwój żywności minimalnie przetworzonej, integracja/kooperacja/wydłużenie łańcucha wartości, konsolidacja

3. TURYSTYKA ZDROWOTNA I PROZDROWOTNA

a) turystyka medyczna
b) turystyka uzdrowiskowa
c) turystyka spa i wellness
d) turystyka zdrowotna w agroturystyce

4. TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

a) Telekomunikacja przewodowa – usługi telekomunikacyjne w sieciach stacjonarnych (przewodowych) obejmujące usługi głosowe, udostępnianie infrastruktury telekomunikacyjnej, szeroko pojęte usługi transmisji danych oraz dodatkowe usługi telekomunikacyjne realizowane w oparciu o sieci telekomunikacyjne.
b) Telekomunikacja bezprzewodowa – usługi telekomunikacyjne realizowane w sieciach mobilnych i satelitarnych – usługi transmisji głosu, danych oraz usługi dodane.
c) Usługi informatyczne związane z oprogramowaniem – usługi informatyczne związane z tworzeniem i sprzedażą oprogramowania. Jednostka obejmuje oprogramowanie standardowe i tworzone na zamówienie klienta, a także wydawanie gier komputerowych i aplikacje mobilne.
d) Usługi informatyczne związane z przetwarzaniem danych – usługi informatyczne obejmujące doradztwo informatyczne, projektowanie systemów, centra przetwarzania danych, działalność portali internetowych, usługi związane z e-commerce i mcommerce.
e) Sprzęt telekomunikacyjny – produkcja sprzętu do wykorzystania w zastosowaniach telekomunikacyjnych, także sprzedaż hurtowa tego sprzętu oraz serwis.
f) Sprzęt komputerowy – produkcja sprzętu komputerowego i elektroniki z wyłączeniem sprzedaży hurtowej i serwisu.

5. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII.

a) Wytwarzanie Energii
b) Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne
c) Magazynowanie Energii
d) Odnawialne źródła energii
e) Biomasa, biogaz, biopaliwa i inne nośniki energii
f) Wytwarzanie energii elektrycznej z otaczających źródeł odnawialnych
g) Energetyka prosumencka
h) Energia z odpadów, paliw alternatywnych i ochrona środowiska
i) Redukowanie i zagospodarowanie związków szkodliwych z emisji i produktów
j) ubocznych z procesu wytwarzania energii
k) Paliwa alternatywne
l) OZE w budownictwie
m) OZE i EWE w transporcie

6. BRANŻA TARGOWO-KONGRESOWA

a) Organizacja targów, wystaw, kongresów, konferencji, spotkań;
b) Promocja i marketing
c) Zarządzanie wiedzą i działalność badawczo-rozwojowa
d) Zarządzanie i organizacja imprez
e) Infrastruktura
f) Działalność okołobranżowa

Aby otrzymać dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego woj. świętokrzyskiego, niejednokrotnie wymagane jest, aby projekt wpisywał się w świętokrzyskie inteligentne specjalizacje.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności