Instrumenty finansowe polityki Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich – fundusze strukturalne i inwestycyjne

Podstawowym celem polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich jest zmniejszenie różnic gospodarczych poprzez wsparcie regionów najmniej rozwiniętych i, tym samym, zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej. Często również używa się pojęcia „polityka spójności”. Unia realizuje ją za pomocą podstawowych instrumentów finansowych, jakimi są fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności.

Wzrost konkurencyjności i zmniejszenie dysproporcji to podstawowe cele Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mogą być z niego finansowane wszystkie programy operacyjne, przewidziane w perspektywie 2014-2020. Fundusz obejmuje takie dziedziny jak: wzrost zatrudnienia i działalności przedsiębiorstw; wsparcie inwestycji przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia; rozwój infrastruktury, turystyki oraz kultury; ochrona środowiska; rozwój społeczeństwa informacyjnego. Chodzi zatem o wszystkie działalności, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu poziomu gospodarczego.

Europejski Fundusz Społeczny ma na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości zatrudnienia, nie tylko poprzez finansowanie szkoleń, ale także działania zmierzające w kierunku obniżenia stopy bezrobocia na obszarach objętych finansowaniem; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; kształcenie i doskonalenie kadr gospodarki; wzrost udziału kobiet na rynku pracy.
Z Funduszu Spójności można natomiast otrzymać wsparcie na inwestycje w zakresie transportu (np. rozwój infrastruktury drogowej) oraz ochrony środowiska (poprawa jakości wód powierzchniowych i wody pitnej; polepszenie gospodarki odpadami i jakości powietrza; zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego). W ramach Funduszu Spójności, środki otrzymują nie regiony, jak w przypadku funduszy strukturalnych, lecz kraje, gdzie PKB na mieszkańca stanowi mniej niż 90% średniej państw członkowskich.

Do funduszy strukturalnych w nowej perspektywie należą również Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , ,
Napisano w Aktualności