Na czym polega pomoc de minimis

Waluta EuroPomoc de minimis jest rodzajem wsparcia publicznego, udzielanego przedsiębiorcom przez państwo, przy jednoczesnym braku konieczności powiadamiania Komisji Europejskiej. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Komisji nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. Limit wynosi 200 tys. EUR brutto. Jest to kwota na tyle niewielka, że nie stanowi zagrożenia konkurencji i nie narusza zasad wolnego rynku. Może być udzielana w formie szkoleń, umorzenia odsetek ZUS, czy też zwolnień podatkowych.

Limit pomocy de minimis obowiązuje przez 3 lata. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca otrzymał już takie wsparcie wciągu roku, w którym złożył wniosek, bądź w przeciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, musi on zsumować uzyskane kwoty i pomniejszyć tę wnioskowaną, aby nie przekroczyć limitu 200 tys. EUR. Mniejszy jest limit dla firm z sektora drogowego transportu towarów (100 tys. EUR) na zakup pojazdów w calach zarobkowych w tym sektorze. Ma to na celu kontrolę mocy przewozowych i natężenia ruchu. Jeśli zdarzy się, że przedsiębiorca przekroczy dany limit, będzie on zobligowany do zwrotu nadwyżki wraz odsetkami.

Ostatnie Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. reguluje również kwestię obliczania pomocy dla podmiotów powiązanych. Obowiązuje je łącznie limit 200 tys. EUR. O podmiotach powiązanych możemy mówić w następujących przypadkach: dana jednostka gospodarcza jest większościowym udziałowcem innej jednostki i ma większość praw głosu wspólników, akcjonariuszy, bądź członków tej drugiej jednostki; jeśli ma prawo powoływać lub odwoływać członków zarządu lub organów administracyjnych; jeśli jest akcjonariuszem lub wspólnikiem i w porozumieniu z innymi członkami drugiej jednostki może kontrolować większość praw głosu akcjonariuszy, bądź członków; na podstawie zawartej umowy, może wywierać dominujący wpływ na drugi podmiot gospodarczy.

Pomoc de minimis nie obejmuje takich obszarów jak sektor rybołówstwa, czy też pewnych działalności z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Reguluje to Zał. I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności