Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na konkretne działanie musi sobie zadać podstawowe pytanie odnośnie etapu prac na którym znajduje się jego projekt.Na podstawie odpowiedzi na to pytanie powinno nastąpić przyporządkowanie projektu do dziedziny badań przemysłowych bądź prac rozwojowych. To podstawowy podział w ramach obecnych działań unijnych dla przedsiębiorstw i dotyczy zarówno programów krajowych (np. Szybka Ścieżka i Demonstrator), jak i europejskich (np. Horyzont 2020). Jest to podział o tyle istotny, iż różnicuje działania pod kątem poziomu dofinansowania, a  różnica zazwyczaj wychodzi na korzyść projektów nakierowanych na badania przemysłowe.

Problem polega jednak na tym, że odpowiednie zakwalifikowanie projektu do dziedziny badań przemysłowych bądź prac rozwojowych nie jest sprawą prostą i wymaga odpowiedniego zrozumienia tych pojęć.

Różnica leży w TRL

TRL (Technology Readiness Level), jest metodą służącą do określenia gotowości technologicznej danego rozwiązania. Gotowość technologiczną można rozumieć jako etap rozwoju projektu będącego przedmiotem badań naukowych. TRL to 9 poziomowa skala, której pierwszy poziom opisuje najniższy stopień zaawansowania technologicznego projektu a poziom dziewiąty oznacza jego pełną dojrzałość i gotowość do wdrożenia.

Dzięki skali TRL możemy w jasny i klarowny sposób zobaczyć jak kształtuje się proces realizacji innowacyjnego projektu od prac koncepcyjnych, badań laboratoryjnych, stworzenia prototypu, aż do produktu gotowego (należy zaznaczyć, iż działania unijne nie obejmują swym zasięgiem badań podstawowych).

Kwalifikacja projektu do określonego poziomu (badań przemysłowych, lub prac rozwojowych) odbywa się na podstawie oceny gotowości technologicznej (Technological Readiness Assessment), która analizuje koncepcje programowe, wymagania i zademonstrowane możliwości technologiczne. Do tego określa jakie działania walidacyjne zostały już wykonane a jakie są jeszcze do zrobienia.

Istotnym jest, iż w ramach dostępnych działań obejmujących dziedzinę B+R nie trzeba przechodzić wszystkich etapów wymienionych na skali. Można skupić się tylko na etapach końcowych. Żaden projekt natomiast nie może obejmować wyłącznie badań przemysłowych, gdyż ostatecznym efektem przewidzianym w ramach dostępnych dotacji ma być produkt nadający się do komercjalizacji, a tego etapu badania przemysłowe z samej definicji nie obejmują.

To co w tym potoku informacji trzeba zapamiętać, to fakt, iż badania przemysłowe obejmują pierwsze wyniki laboratoryjne,  pierwsze potwierdzenie hipotez badawczych, czy też pierwszy surowy prototyp. Prace rozwojowe to znów testowanie technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, stworzenie kompletnego prototypu, linii pilotażowej lub demonstracyjnej i podsumowanie efektów testów.

Definicje

Na koniec poznajmy oficjalne definicje zgodne z art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

  1. a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  2. b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna

badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.