Nowa perspektywa UE dla Polski ma dwa kluczowe priorytety. Jak już zapewne wszyscy zdążyliśmy się zorientować jednym z priorytetów są innowacje. Wynika to z faktu, że innowacje są niezwykle ważne dla państw średnio rozwiniętych, chcących bogacić się. Takim państwem jest Polska, która poprzez uruchomienie szeregu działań na rzecz innowacji chce uniknąć tzw. pułapki średniego dochodu.Drugim kluczowym priorytetem jest koncentracja tematyczna innowacji i temu właśnie mają służyć krajowe inteligentne specjalizacje. Jest ich 19 i są posegregowane w ramach następujących działów:ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
 3. Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

 1. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
 2. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
 3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

 1. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 2. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
 3. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

 1. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
 2. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 3. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

 1. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
 2. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
 3. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
 4. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
 5. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 6. Optoelektroniczne systemy i materiały
 7. Inteligentne technologie kreacyjne
 8. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

Skupienie się na wymienionych wyżej branżach według założeń programowych nowej perspektywy finansowej dla Polski ma prowadzić do tworzenia innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenia wartości dodanej gospodarki i podniesienia jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami najwięcej mają skorzystać takie projekty ubiegające się o dofinansowanie, które z jednej strony wpisują się w zakres KIS, a z drugiej odznaczają się wysokim potencjałem innowacyjnym.

Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, to znaczy nie ustanowionym raz na zawsze, a podlegającym ciągłej weryfikacji w celu uwzględniania zachądzących zmian społeczno-gospodarczych.

Pobierz pełny wykaz KIS w dokumencie Ministerstwa Gospodarki Krajowe Inteligentne Specjalizacje