Małopolskie inteligentne specjalizacje

Małopolskie inteligentne specjalizacje to:

Nauki o życiu (life sciences)

Inteligentna Specjalizacja Nauki o Życiu Województwa Małopolskiego obejmuje dwa łańcuchy wartości opisujące procesy rozwoju innowacji opartych na wiedzy z dziedziny biotechnologii i life science, które definiują potencjał strategiczny Regionu: zdrowie i jakość życia (produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt) oraz bio-gospodarka (półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii).

 • Aktywne i zdrowe życie
 • Produkty lecznicze i wyroby medyczne
 • Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health
 • Nowe technologie terapeutyczne i wspomagające urządzenia medyczne.
 • Innowacyjne Centrum Medyczne (Innowacyjny szpital)
 • Zdrowa żywność i żywienie
 • Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo
 • Środowisko – środowiskowe czynniki zdrowia
 • Biogospodarka

Energia zrównoważona

 • Inteligentne sieci i magazynowanie energii
 • Czyste technologie przetwarzania i konwersji paliw kopalnych
 • Efektywność energetyczna
 • Energia z odpadów oraz chemiczne nośniki energii
 • Odnawialne źródła energii
 • Energooszczędne inteligentne budynki i miasta

Technologie informacyjne i komunikacyjne

 • Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
 • Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
 • Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
 • Technologie informatyczne wspomagające produkcję żywności wysokiej jakości
 • Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Systemy Inteligentnego projektowania i zarządzania budynkami
 • Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 • Nowoczesne technologie gospodarowania zasobami i surowcami naturalnymi oraz wytwarzanie ich substytutów
 • Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
 • Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
 • Inteligentne sieci, integracja systemów i technologie geoinformacyjne
 • Elektronika oparta na polimerach przewodzących
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
 • Optoelektroniczne systemy i materiały
 • Inteligentne technologie kreacyjne

Chemia

Dziedzina ta obejmuje w szczególności programy zmierzające do implementacji nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej, w obszarach związanych z ochroną zdrowia, rolnictwem, przemysłem rolno-spożywczym, drzewnym i celulozowo-papierniczym, chemią biologiczną i środowiskową, energetyką, surowcami naturalnymi, gospodarką odpadami, materiałami dla potrzeb budownictwa i transportu, zaawansowanymi materiałami i nanotechnologiami oraz sensorami.

 • Chemia w ochronie zdrowia
 • Chemia w rolnictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym, drzewnym i celulozowo-papierniczym
 • Chemia biologiczna i środowiskowa
 • Chemia w energetyce
 • Surowce naturalne
 • Gospodarka odpadami
 • Materiały dla potrzeb budownictwa i transportu
 • Zaawansowane materiały i nanotechnologie
 • Sensory

Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych

Specjalizacja obejmuje badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów opierających się na tworzywach metalicznych i ceramicznych, zagospodarowywaniu odpadów, wyrobisk i pozyskiwaniu surowców.

 • Innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w maszynach, urządzeniach i środkach transportu
 • Innowacyjne proekologiczne technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów
 • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe
 • Materiały o podwyższonych właściwościach użytkowych
 • Pozyskiwanie i przetwórstwo surowców

Elektrotechnika i przemysł maszynowy

Specjalizacja obejmuje produkcję o największym potencjale innowacyjnym wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych a także produkcje pojazdów środków transportu oraz ich komponentów.

 • Technologie inżynierii medycznej
 • Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
 • Zrównoważona energetyka, inteligentne i energooszczędne budownictwo
 • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe
 • Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 • Optoelektroniczne systemy i materiały
 • Inteligentne technologie kreacyjne, wzornictwo

Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Inteligentna specjalizacja obejmuje aktywności, które mają swoje źródło w indywidualnej kreacji, zdolnościach i talencie, mające potencjał tworzenia dobrobytu i miejsc pracy, poprzez produkcję i eksploatację własności intelektualnej.

 • Przemysły kreatywne
 • Projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design)
 • Gry komputerowe i oprogramowanie (Interactive Leisure Software)
 • Przemysły czasu wolnego
facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: ,
Napisano w Aktualności