Słownik wybranych pojęć z terminologii unijnej

Słownik pojęć unijnychTerminologia unijna obfituje w pojęcia, których znaczenie nie zawsze jest jasne. Aby ułatwić ci zrozumienie zasad unijnych konkursów, poniżej prezentujemy słownik najczęściej spotykanych i najbardziej przydatnych terminów.

Alokacja – całkowita kwota środków dostępnych w ramach określonego działania lub programu na danym obszarze i w wybranym czasie.

Beneficjent – podmiot, który otrzymał wsparcie z funduszy europejskich; beneficjentem może być osoba fizyczna, prawna lub inna organizacja.

Biznesplan – dokument, który zawiera plany ekonomiczne, finansowe i biznesowe przedsiębiorstwa, które chce zrealizować projekt przy pomocy środków unijnych; biznesplan stanowi często załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Cross-financing – dopuszczenie ograniczonego finansowania projektu, który zalicza się do określonego funduszu ze środków innego funduszu; przykładowo, jeśli projekt dotyczy wydatków na zakup infrastruktury do przedsiębiorstwa, można w jego ramach sfinansować także szkolenia pracowników, na które środki będą pochodzić z innego funduszu; najczęściej możliwość ta dotyczy maksymalnie 10% całkowitych wydatków objętych dofinansowaniem.

Dotacja (zwana czasem grantem) – bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa; przeciwieństwo tzw. instrumentów zwrotnych, tj. np. pożyczek, które udzielane są na preferencyjnych warunkach, ale trzeba je zwrócić.

Konkurs otwarty – nabór wniosków o dofinansowanie, w którym wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do momentu, w którym łączna kwota, o którą starają się wszyscy wnioskodawcy przekroczy pulę środków przeznaczonych na dany konkurs; często konkursy w trybie otwartym, ze względu na olbrzymie zainteresowanie, zamykane są po kilku dniach, a czasem nawet godzinach.

Konkurs zamknięty – przy naborze wniosków w trybie zamkniętym podawana jest data rozpoczęcia konkursu, jak i jego zakończenia i w tym okresie można składać wnioski; konkurs w trybie zamkniętym pozwala lepiej zaplanować pracę nad wnioskiem o dotację.

Koszty kwalifikowane – koszty niezbędne do realizacji danego projektu, które mogą zostać zrefundowane w ramach określonego programu czy działania; różne programy dają możliwość refundowania różnych kosztów (np. wynagrodzeń, zakupu sprzętu, doradztwa, szkoleń, itp.).

Okres trwałości – okres po zakończeniu projektu realizowanego przy wsparciu funduszy europejskich, w którym powinny zostać utrzymane rezultaty projektu i w którym nie może on zostać poddany znaczącym modyfikacjom.

Studium wykonalności – analiza przeprowadzona na etapie formułowania projektu; weryfikuje, czy określony projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom beneficjentów; stanowi plan projektu, w którym określone są uwarunkowania handlowe, techniczne, prawne, ekonomiczne, instytucjonalne i środowiskowe; przeprowadzenie studium wykonalności pozwala określić rentowność projektu i tym samym uzasadnia cel jego realizacji.

Wskaźniki produktu i rezultatu – mierzalne efekty realizacji projektu; przykładowo, jeśli projekt dotyczy wdrożenia w firmie nowej technologii, to wskaźnikiem produktu może być liczba wdrażanych technologii, a wskaźnikiem rezultatu suma oszczędności, jakie ta nowa technologia pozwoli wygenerować.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagi: , , , , , , ,
Napisano w Aktualności