Pomożemy Ci zdobyć dotację na Twój projekt!

W ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020 dla Polski przewidziano 82,3 mld Euro, co oznacza w praktyce, że Polska po raz kolejny będzie największym beneficjentem środków unijnej polityki spójności. Zostaną one przeznaczone na innowacje, przedsiębiorczość, autostrady i drogi ekspresowe, badania i rozwój, zieloną energię, transport przyjazny środowisku, społeczeństwo informacyjne, edukację i rynek pracy. W nowej perspektywie budżetowej przewidziano wyższy procentowy poziom wsparcia niż w latach 2007-2013 oraz ustalono, że podatek VAT staje się kosztem kwalifikowanym, co umożliwia jego refundację.

Komisja Europejska wskazała 11 celów tematycznych, które muszą zostać uwzględnione przez Polskę przy podziale funduszy:

 1. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje;
 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 3. Podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury;
 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów;
 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;
 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie;
 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Na lata 2014-2020 przewidziano 6 programów krajowych, w ramach których realizowane są powyższe cele:

 • Infrastruktura i Środowisko,
 • Inteligentny Rozwój,
 • Wiedza, Edukacja, Rozwój,
 • Polska Wschodnia,
 • Polska Cyfrowa,
 • Pomoc Techniczna.

Ale to nie koniec. 60% wszystkich środków będzie dostępnych w programach regionalnych, w których konkursy ustalane są indywidualnie przez każde województwo. Wspierany będzie rozwój przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.

Z doświadczenia wiemy, że nie zawsze projekty klientów idealnie wpasowują się w założenia konkursów. Dlatego naszym zadaniem jest nie tylko wybór najbardziej adekwatnego dla Twojego pomysłu programu, ale także jego dopasowanie do wymogów konkursu. Doradzamy, co należy zrobić, aby zdobyć maksymalną możliwą liczbę punktów, pozyskać dofinansowanie, a potem skutecznie rozliczyć projekt. Szukamy rozwiązań, które pozwolą zdobyć wsparcie dla Twojego projektu. Rzetelnie informujemy nie tylko o korzyściach płynących z poszczególnych rozwiązań, ale także o obowiązkach, które za sobą niosą.

Przedsiębiorcom podpowiadamy, jak przy wykorzystaniu środków unijnych zwiększyć konkurencyjność firmy i zdobyć kapitał na jej rozwój. Samorządom wskazujemy, który z programów poprawi jakość życia mieszkańców danego regionu, wpłynie na wzrost jego potencjału i zniweluje bariery rozwojowe.  Jeśli poszukujesz kapitału na utworzenie lub rozwój firmy albo chcesz przeprowadzić projekt jako instytucja publiczna, skontaktuj się nami – w ramach bezpłatnej konsultacji zweryfikujemy Twój pomysł i ocenimy szanse na pozyskanie dotacji.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Napisano w Aktualności