Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz WyszehradzkiNabór wniosków trwa do 15 marca 2015 r.

Cel i rodzaje projektów objętych wsparciem

Celem Funduszu jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. Wspierane są projekty dotyczące:

 • współpracy kulturalnej (np. festiwale filmowe, wystawy),
 • edukacji (np. warsztaty, seminaria),
 • badań i wymiany naukowej (np. warsztaty akademickie, konferencje),
 • wymiany młodzieży (np. obozy letnie),
 • współpracy przygranicznej (lokalne projekty, w których aplikanci muszą mieć siedzibę nie dalej niż 80 km od danej granicy),
 • promocji lub turystyki (np. portale turystyczne, tworzenie broszur, publikacji).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O granty może ubiegać się podmiot mający siedzibę na terenie któregoś z państw Grupy Wyszehradzkiej, który nawiązuje współpracę przynajmniej z dwoma partnerami z różnych państw Grupy. Zatem projekt powinien dotyczyć przynajmniej 3 krajów. Wyjątek stanowią projekty dotyczące współpracy przygranicznej – wówczas wystarczy 2 partnerów z 2 krajów.

Choć teoretycznie o dofinansowanie może starać się każdy, to preferowane są organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, fundacje, samorządy i instytucje publiczne, za wyjątkiem instytucji finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa, tj. np. ministerstw, ambasad, itp.

Ile i na co można pozyskać wsparcie?

Wysokość wsparcia w ramach standardowych grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nie może być niższa niż 6 000 Euro. W przypadku większości  projektów wynosi 10-15 tys. Euro. Koszty kwalifikowane:

 • druk materiałów,
 • wynajem lokali i usługi techniczne,
 • wynagrodzenie artystów / prawa autorskie,
 • wynagrodzenie ekspertów,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • transport,
 • tłumaczenia,
 • nagrody i wyróżnienia,
 • materiały biurowe i promocyjne,
 • reklama / PR,
 • projektowanie i aktualizacja stron www,
 • koszty ogólne (max 5% wsparcia).

Poziom wsparcia wynosi 70%. Pozostałe 30% to koszty ponoszone przez wnioskodawcę w formie finansowej lub niefinansowej (przykładowo, w budżecie można ująć koszt wynajmu własnego lokalu czy sprzętu).

Kontakt w sprawie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Michał Filipkiewicz, tel. 504 260 430, m.filipkiewicz@wnioskujemy.pl

facebooktwittergoogle_pluslinkedin