Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”

1.5 rozwój przedsiębiorczościNabór wniosków: 30 lipca – 31 sierpnia 2014 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego?

Celem działania jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji. Dofinansowanie można pozyskać na:

  • zakup środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń, środków transportu (poza samochodami osobowymi i ciężarowymi), narzędzi, aparatury, itp.
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych, tj. patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, itp.

Dofinansowanie nie obejmuje:

  • zakupu nieruchomości,
  • usług doradczych wraz z kosztami związanymi z przygotowaniem dokumentacji projektowej w tym biznes planu,
  • zakupu samochodów osobowych i ciężarowych,
  • robót budowlanych, oprócz robót, które są bezpośrednio powiązane z uruchomieniem  środka trwałego.

Planowany do dofinansowania projekt musi zakończyć się przed 31 marca 2015 r.

Kto może ubiegać się o dotację?

W konkursie mogą brać udział mikro, małe i średnie firmy realizujące projekt na terenie woj. mazowieckiego i posiadające na dzień składania wniosku o dofinansowanie aktualny wpis do CEIDG lub KRS.

Ile można otrzymać pieniędzy?

Każda firma może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Minimalna kwota dotacji wynosi 300 tys. zł, a maksymalna 800 tys. zł. Poziom wsparcia nie może być wyższy niż 50%.

Współpraca z nami

Pomagamy zaplanować przedsięwzięcie i wspólnie z klientem dopasować projekt do kryteriów naboru, aby zmaksymalizować szanse na pozyskanie wsparcia. Tworzymy wniosek o dofinansowanie, biznes plan, prognozy finansowe oraz wszelkie niezbędne załączniki. Pomagamy przygotować dokumenty konieczne do podpisania umowy o dofinansowanie.

Kontakt w sprawie Działania 1.5

Zachęcamy do bezpłatnej konsultacji, w ramach której zweryfikujemy Twój projekt i ocenimy szanse na pozyskanie dofinansowania z Działania 1.5.

Kontakt: Michał Filipkiewicz, tel. 504 260 430, m.filipkiewicz@wnioskujemy.pl

facebooktwittergoogle_pluslinkedin