Dotacje na innowacje i nowe technologie dla firm z Warmii i Mazur

dotacje na dla firm warmińsko-mazurskieNabór wniosków: 29 września – 07 listopada 2014 r., woj. warmińsko-mazurskie

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.7 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii”?

Celem działania jest podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w woj. warmińsko-mazurskim. Wspierane będą projekty inwestycyjne w zakresie wdrożenia innowacji, które prowadzą do poprawy oferty produktowej i/lub ulepszenia procesów technologicznych lub organizacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie można pozyskać m. in. na:

  • zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, komputery, itp.) wraz z ich instalacją,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencje, patenty, oprogramowanie, itp.),
  • nabycie nieruchomości i robót budowlanych,
  • przygotowanie biznes planu,
  • przygotowanie analiz i ekspertyz niezbędnych do realizacji projektu.

Dofinansowanie nie obejmuje m.in:

  • środków transportu, np. pojazdów,
  • wydatków związanych z transportem środków trwałych,
  • najmu nieruchomości,
  • działań termomodernizacyjnych,
  • wynagrodzeń za zarządzanie projektem.

Z dofinansowanie wykluczone są projekty z zakresu hotelarstwa i gastronomii, budowy elektrowni wiatrowych oraz mające na celu budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.

Kto może ubiegać się o dotację?

W konkursie mogą brać udział mikro, małe i średnie firmy realizujące projekt na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i posiadające na dzień składania wniosku o dofinansowanie aktualny wpis do CEIDG lub KRS. O pomoc nie mogą starać się osoby ubezpieczone w KRUS.

Ile można otrzymać pieniędzy?

Każda firma może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Minimalna kwota dotacji wynosi 50 tys. zł, a maksymalna ok. 800 tys. zł (200 tys. Euro). Poziom wsparcia nie może być wyższy niż 50%. Wsparcie przyznawane jest w ramach pomocy de minimis.

Współpraca z nami

Przygotowujemy wniosek, biznes plan oraz wszelkie niezbędne załączniki. Pomagamy zaplanować przedsięwzięcie oraz dostosować Twój pomysł do kryteriów naboru tak, aby zmaksymalizować szanse na pozyskanie dotacji. Pomagamy przygotować dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

Kontakt

Zachęcamy do bezpłatnej konsultacji, w ramach której zweryfikujemy Twój pomysł i ocenimy szanse na pozyskanie dofinansowania z Poddziałania 1.1.7.

Kontakt: Michał Filipkiewicz, tel. 504 260 430, m.filipkiewicz@wnioskujemy.pl

facebooktwittergoogle_pluslinkedin